Lost in the Darkness


  RPG ceremonijos

  Share

  Guest
  Guest

  RPG ceremonijos

  Post by Guest on April 30th 2012, 22:34

  RPG įšventinimo ceremonijų žodžiai, kuriuos vartoja vadai, įšventindami Klano narius į tam tikrus rangus.

  Kvietimas Klano susirinkimui:
  Spoiler:

  Kuomet vadas nutaria, jog klanui reikia susirinkti ištaria tam tikrus kvietimo susiburti žodžius.

  Vado žodžiai:
  "Tegul visos katės, galinčios susimedžioti sau grobį, susirenka ties (susibūrimo uolos pavadinimas) Klano susirinkimui!"

  Įšventinimas į mokinius:
  Spoiler:

  Kuomet kačiukui sukanka šeši mėnuliai, jam ateina laikas tapti mokiniu. Klano vadas tuomet šaukia susibūrimą ir, susirinkus visoms katėms, pradeda ceremoniją.

  Vado žodžiai:
  "(Kačiuko vardas), tu jau sulaukei šešių mėnulių amžiaus ir pagaliau tau atėjo laikas tapti mokiniu. Nuo šios dienos iki tol, kol gausi savo kario vardą, būsi žinomas kaip (naujasis mokinio vardas). Prašau Mėnulio Klano stebėti ir saugoti tave tol, kol savo letenose turėsi kariui reikalingos jėgos, išminties ir drąsos."

  Tuomet vadas kreipiasi ir pakviečia karį, kurį išrinko būsimuoju mokinio mokytoju.

  Vado žodžiai:
  "(Kario vardas), tu esi pasirengęs priimti mokinį. Įgavai daug žinių iš (buvusio mokytojo vardas), ir įrodei, kad gali būti ištikimas ir išmintingas. Tu būsi (naujojo mokinio vardas) mokytojas ir tikiuosi, kad jam perduosi viską, ką žinai."

  Vadui ištarus šiuos žodžius, jaunasis mokinys susiliečia su mokytoju nosimis, o tuo metu Klanas skanduoja mokinio naująjį vardą ir jį sveikina.

  Įšventinimas į vaistytojo mokinius:
  Spoiler:

  Klano vadas sušaukia susibūrimą, tuomet Klano vaistytojas pasako, jog jis norėtų mokyti mokinį.

  Vaistytojo žodžiai:
  "(Klano pavadinimas) katės, kaip jūs žinote, amžinai čia aš nebūsiu. Todėl laikas man priimti mokinį. Aš išsirinkau katę, kuri įrodė esanti (išvardinamos savybės). Jūsų sekantis vaistytojas bus (kačiuko vardas)."

  Vado žodžiai:
  "(Kačiuko vardas), ar sutinki tapti (vaistytojo vardas) mokiniu?"

  Mokinio žodžiai:
  "Taip."

  Vaistytojo žodžiai:
  "Tada, kai danguje matysis beveik visas mėnulis, tu turi keliauti prie Mėnulio kristalo, kad būtum pripažintas Mėnulio Klano kačių."

  Klanui skanduojant mokinio vardą, vaistytojas susiliečia nosimi su savo naujuoju mokiniu.

  Užtekėjus priešpilniui mėnuliui, vaistytojas kartu su savo mokiniu keliauja į šventą Klanų vietą pristatyti jį karių dvasioms. Čia mokinys dar kartą patvirtina, jog jis nori tapti vaistytoju.

  Vaistytojo žodžiai:
  "(Mokinio vardas), ar tai tavo troškimas žinoti ir regėti Mėnulio Klano paslaptis ir tapti vaistytoju?"

  Mokinio žodžiai:
  "Taip."

  Vaistytojo žodžiai:
  "Tuomet išeik į priekį. Mėnulio Klano dvasios, pristatau jums šį mokinį. Jis pasirinko vaistytojo kelią. Todėl prašau, suteikite jam savo išminties, tam kad jis galėtų suprasti tavo ženklus ir gydyti savo Klaną pagal tavo valią."

  Vaistytojo mokinys paliečia savo nosimi Mėnulio kristalą. Tuomet vaistytojas ir jo mokinys atsigula, užmiega ir susapnuoja sapną, skirtą jiems nuo Mėnulio Klano.

  Įšventinimas į karius:
  Spoiler:

  Kuomet mokytojas būna patenkintas savo mokinio pažanga ir sugebėjimais bei atlieka specialų išbandymą mokiniui, jis rekomenduoja jį Klano vadui. Jis sušaukia Klano susibūrimą ir pasikviečia mokinį.

  Vado žodžiai:
  "Aš, (Vado vardas), (Klano pavadinimas) vadas, kviečiu visas dvasias pažvelgti į šį mokinį. Jis ilgai ir sunkiai treniravosi, kad suprastų kilnaus mokymo kelius ir paslaptis, tad skiriu jį kariu. (Mokinio vardas), ar pažadi laikytis kario elgesio taisyklių, saugoti ir ginti savo Klaną, net jei tai tau kainuotų gyvybę?"

  Mokinio žodžiai:
  "Pažadu."

  Vado žodžiai:
  "Tuomet, Mėnulio Klano man suteiktomis galiomis duodu tau naująjį, kario vardą. (Mokinio vardas), nuo šio momento tu būsi žinomas kaip (naujasis kario vardas). Mėnulio Klanas pagerbė tavo (išvardinamos savybės) ir sveikina tave tapus (Klano pavadinimas) kariu."

  Tada vadas prispaudžia savo snukį prie kario galvos, o jis tuo tarpu lyžteli vado petį. Likusi Klano dalis sveikina jaunąjį karį skanduodami jo naująjį kario vardą. Po ceremonijos, karys turi sėdėti laikydamasis tylos įžado ir sergėti stovyklą per naktį.

  Mirštančio mokinio įšventinimas į karius:
  Spoiler:

  Kartais atsitinka taip, kad mokinys dėl sunkių sužeidimų ar ligos merdėja, bet yra įrodęs, jog buvo vertas ir nusipelnęs kario vardo, yra speciali kario vardo ceremonija, skirta tam, kad mokinys į Mėnulio Klaną galėtų keliauti kaip karys.

  Vado Žodžiai:
  "Kviečiu protėvių dvasias pažvelgti į šį mokinį. Jis uoliai treniravosi ir atidavė savo gyvybę Klano labui. Leiskite Mėnulio Klanui priimti jį kaip karį. Nuo šiol jis bus žinomas kaip (naujasis kario vardas)."

  Klano nariai tyliai suskanduoja naujojo kario vardą.

  Įšventinimas į vaistytojus:
  Spoiler:

  Tuomet, kai vaistytojas tampa patenkintas savo mokiniu, jie kartu eina į šventą Klanų vietą prie Mėnulio kristalo, per priešpilnį. Tai vienintelė ceremonija, kurioje vadas nedalyvauja. Ją vykdo tik Klano vaistytojas.

  Vaistytojo žodžiai:
  "Aš, (Vaistytojo vardas), (Klano pavadinimas) vaistytojas, kviečiu protėvių dvasias pažvelgti į šį mokinį. Jis treniravosi sunkiai ir uoliai, kad galėtų suprasti vaistytojo gyvenimo būdą ir pareigas. Dabar tikiu, kad su tavo patarimais ir pagalba, jis puikiai tarnaus savo Klanui daugybę mėnulių. (Mokinio vardas), ar pažadi sekti vaistytojo keliu, atsiriboti nuo varžybų ir nesantaikos tarp Klanų ir saugoti visas kates besąlygiškai, net jei tai tau kainuotų gyvybę?"

  Mokinio žodžiai:
  "Taip."

  Vaistytojo žodžiai:
  "Tuomet, Mėnulio Klano man suteikta galia, suteikiu tau tikrąjį vaistytojo vardą. (Mokinio vardas), nuo šios akimirkos būsi žinomas kaip (naujas vaistytojo vardas). Mėnulio Klanas gerbia ir vertina tavo (išvardinamos savybės) ir sveikina tapus pilnateisiu (Klano pavadinimas) vaistytoju."

  Vaistytojas prispaudžia savo snukutį naująjam vaistytojui prie galvos, o naujasis vaistytojas lyžteli mokytojo petį. Kiti vaistytojai pasveikina naująjį vaistytoją skanduodami jo vardą.

  Įšventinimas į ginklanešius:
  Spoiler:

  Žuvus, pabėgus senąjam ginklanešiui, arba jam tapus vadu, iki vidurnakčio būtina paskirti naują ginklanešį. Klano vadas sušaukia Klano susibūrimą ir taria žodžius.

  Vado žodžiai:
  "Tariu šiuos žodžius prieš Mėnulio Klaną, kad protėvių dvasios galėtų girdėti ir pritarti mano pasirinkimui. Naujasis (Klano pavadinimas) ginklanešys bus (kario vardas)."

  Įšventinimas į senolius:
  Spoiler:

  Senas karys gali pasitraukti iš pareigų savo paties noru kuomet jaučia, kad nebegali tarnauti Klanui taip gerai kaip ankščiau. Apsisprendęs karys turi apie tai pranešti Klano vadui, kuris sušaukia susirinkimą ir pasikviečia karį.

  Vado žodžiai:
  "(Kario vardas), ar tai tavo noras ir valia palikti kario pareigas ir prisijungti prie senolių?"

  Kario žodžiai:
  "Taip."

  Vado žodžiai:
  "Tavo Klanas gerbia tave ir tavo tarnybą, kurią vykdei. Prašau Mėnulio Klano suteikti tau daugybę mėnulių poilsio."

  Tuomet Klanas skanduoja senolio vardą.

  Vardo keitimo ceremonija:
  Spoiler:

  Kada katės vardas nebevaizduoja to, ką jis reiškia, Klano vadas sušaukia ceremoniją ir vardą keičią į naująjį. Paprastai vardas keičiamas dėl sužeidimų, kartais dėl to, kad katė buvo pavadinta neteisingai. Tuomet vadas sušaukia klano susibūrimą ir pradeda kalbą.

  Vado žodžiai:
  "Mėnulio Klano dvasios, jūs žinote kiekvieną katę pagal jos vardą. Tačiau dabar jūsų prašau nuimti vardą nuo katės, kurią matote prieš save, nes jis nebevaizduoja to, kas ji yra. Su Klano vado teisėmis ir su jūsų pritarimu, suteikiu šiai katei naują vardą. Nuo šiol ji bus žinoma kaip (naujasis vardas)."

  Klano nariai skanduoja naująjį katės vardą.

  Tapimo vadu ceremonija:
  Spoiler:

  Naujasis vadas kartu su Klano vaistytoju keliauja prie Mėnulio kristalo. Vadas turi atsigulti šalia kristalo ir jį priliesti nosimi. Tą laiką jis negali judėti, nes jo dvasia būna paimama, kad jis galėtų gauti devynias gyvybes. Prieš pabundant, iš Sidabro Kailio nusileidžia devynios katės ir suteikia po vieną gyvybę nuo kiekvienos, tardamos žodžius. Paskutinis gyvybę suteikia buvęs Klano vadas.

  Dvasių žodžiai:
  "Su šia gyvybe suteikiu tau (savybė). Naudok ją (įvardijama kam)."

  Šiuos žodžius ištaria devynios dvasios, kiekviena suteikdama skirtingas savybes. Kuomet jau visos gyvybės būna atiduotos, anksčiau buvusio Klano vado dvasia ištaria žodžius.

  Ankstesnis vadas:
  "Suteikiu tau naująjį tavo vardą, kuris bus (vado vardas). Tavo senasis gyvenimas - praeitis. Dabar tu gavai savo devynias gyvybes ir Mėnulio Klanas suteikia apsaugą (Klano pavadinimas). Rūpinkis jo nariais, gerbk savo protėvius ir kario elgesio taisykles, nugyvenk kiekvieną gyvybę su pasididžiavimu ir orumu."

  Po visų apeigų, naujas lyderis neturi teisės niekam pasakoti, kas nutiko ceremonijos eigoje. Devynių gyvybių gavimas nereiškia, kad Klano vadas gyvens ilgiau už kitus, tačiau tai duoda galimybę vadui pergyventi rimtus sužalojimus ar ligas, kurie pasiglemžtų paprastos katės gyvybę.


   Current date/time is January 20th 2019, 18:17